Eftersyn og afprøvning

SKS (Sikkerheds Kvalitets Styrringssystem), KLS
(KvalitetsLedelsesSystem), KS (KvalitetsSikring). Kært barn har mange navne, men i bund og grund går det alt sammen ud på at man skal sikre at de udførte installationer er udført korrekt og er tilstrækkeligt sikre. Det er kvalitetssikringen der skiller en professionel fra en amatør og det er den eneste måde at bevise at den udførte installation lever op til lovens krav.

Eftersyn – SB 611
Eftersyn af en installation er noget der foretages inden afprøvningen af installationen, det vil sige, at eftersynet almindeligvis foregår på en spændingsløs installation. Formålet med eftersynet er i første omgang at sikre at anvendt materiel er monteret efter den givne fabrikants anvisninger, samt at der ikke er nogen beskadigede komponenter, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
Et eftersyn af en installation skal indeholde gennemgang af brandtætning og øvrige hensyntagen til termiske påvirkninger. Man skal kontrollere at valgte ledere er korrekt dimensioneret også i forhold til spændingsfald. Herudover skal det kontrolleres af beskyttelsesudstyr og brydemateriel er korrekt valgt.
Det skal også efterses at opmærkning at nulledere, jordledere, sikringer, gruppeafbrydere og lignende er udført.

Afprøvning – SB 612
Afprøvningen af installationen foregår i en fast bestemt kronologisk rækkefølge, så man ikke går videre til næste skridt, før man kan sige ”OK” til det man at ved afprøve.

Beskyttelseslederens gennemgående forbindelse – SB 612.2
Først skal beskyttelsesledernes samt hovedudligningsforbindelsers og supplerende udligningsforbindelsers gennemgående elektriske forbindelse afprøves. Dette gøres ved at måle gennemgangen mellem alle en central hovedudligningsklemme og ud til alle de steder hvor der skal være udlignet.

Isolationsmodstand – SB 612.3
Herefter afprøves installationens isolationsmodstand. Afprøvningen af isolationsmodstanden viser om der er brud på ledere i installationen. Der måles mellem spændingsførende ledere og jord i en spændingsløs installation. På almindelige installationer prøves der med 500V DC (jævnspænding). Af hensyn til eventuelle tilkoblede brugsgenstande på installationen, skal disse afkobles inden afprøvning. En korrekt afprøvning skal vise en isolationsmodstand på mere end 0,5 MΩ, men vil ved en godt isoleret installation være nærmest uendelig høj – der vil ikke være nogen forbindelse mellem spændingsførende ledere og jord.

isolationsspændinger

Lavvoltskredse (SELV og PELV) skal ligeledes isolationsafprøves. Her anvendes en lavere prøvespænding på kun 250V.
Når man tester isolationsmodstand i forbindelse med maskiner, skal den være mindst 1,0MΩ, ikke dermed sagt at den skal prøves med 1000V DC, som det måske kan misforstås ud fra ovenstående skema.

Automatisk afbrydelse – SB 612.6
Herefter afprøves det automatiske afbrydelse af forsyningen til installationen. Almindeligvis sker det ved at lede en fejlstrøm udenom fejlstrømafbryderen (almindeligvis HPFI-relæet) og her måles det om det sker hurtigt nok og at fejlstrømsafbryderen afbryder inden den maksimalt tilladte strøm og spænding.
For HPFI-relæer gælder det at de skal afbryde ved 50V og 30mA og på højst 300 mSekunder (0,3 sekund). For PFI-relæer gælder er det ved 50V, 300mA og på højst 300 mSek.

Overgangsmodstanden til jord med for HPFI-relæer må maks være:
HPFI overgangsmodstand

Overgangsmodstanden til jord med PFI-relæer må maks være:
PFI overgangsmodstand

For at opnå en god nok overgangsmodstand til jord, skal man overveje hvordan man udfører jordingssystemet. Se området jording for yderligere information.

Polaritetsprøve – SB 612.7
Her er det primære formål at afprøve, at fasen er monteret korrekt i installationens et-polede komponenter. Man skal bryde fase og ikke nullen i afbrydere til f.eks. lys, og fasen skal være rigtigt monteret i stikkontakter.

Spændingsprøve – SB 612.8 + 612.10
Mål at der er den korrekte spænding i installationen. F.eks. må spændingsfaldet ikke være for stort. Der ligger ikke en fast grænse for hvor stort spændingsfaldet må være i Stærkstrømsbekendtgørelsen, men en håndregel er at det ikke skal overstige 4%.

Funktionsprøve – SB 612.9
Det kontrolleres at alle komponenter i den faste installation fungerer efter hensigten, herunder såvel koblingsudstyr og styringer, som lystændinger og lignende.