Serieforbindelser

Der findes flere måder at sammensætte elektriske kredsløb på. Måden man placerer modstand i kredsløbet og måden disse er forbundet på afgør hvorvidt der er tale om en serieforbindelse, en parallelforbindelse eller en blandet forbindelse, med både serie- og parallelforbindelser.

Dette afsnit omhandler serieforbindelser.

Se også:

Parallelforbindelser
Blandede forbindelser
Ohms lov og effektformlen

I en serieforbindelse modstande forbundet i forlængelse af hinanden. I en serieforbindelse kan strømmen kun løbe en vej, nemlig fremad, og derfor er strømmen altid den samme hele vejen igennem en serieforbindelse. En serieforbindelse kan bestå af få eller mange modstande af forskellige størrelse. Det er nemt at udregne den samlede modstand ud, da man blot skal lægge alle modstandenes værdier sammen. I en serieforbindelse vil der afgå lidt spænding til hver enkelt modstand. Billedligt talt, tager hver modstand lidt af farten.

Se følgende regneeksempel:

Serieforbindelser

I eksemplet kender vi den samlede spænding i kredsløbet, her betegnet som U,total, og herudover kender vi størrelse på de to modstande i kredsløbet.
Som tidligere nævnt, er den totale modstand lig med de enkelte modstande lagt sammen. Dvs:

R,total = R1 + R2 → 2Ω + 6Ω = 8Ω

Da strømmen er den samme gennem hele kredsløbet i en serieforbindelse, udregnes den som et resultat af den samlede modstand og den samlede spænding (jf. Ohms lov regneregler):

I,total = U,total/R,total  → 50V/8Ω = 6,25A

Den spænding som den enkelte modstand ”spiser” udregnes ved at regne med modstandens modstand og den strøm som vi véd løber over. For R1 gøres ser det således ud:

U,R1 = R,R1 * I,R1(I,total) → 2Ω * 6,25A = 12,5V

På samme måde for R2:

U,R2 = R,R2 * I,R2(I,total) → 6Ω * 6,25A = 37,5V

Vi kan afslutningsvis kontrollere at vi har regnet rigtigt ved at se om den spænding vi har regnet ud for de enkelte modstande, sammenlagt er lig med den samlede spænding:

U,total = U,R1 + U,R2 → 12,5V + 37,5V = 50V

 

Opsummeret er reglerne for serieforbindelser altså:

Strømmen er fælles
Modstandene lægges sammen
Der afsættes spænding til hver enkelt modstand