Jording

Jording er sikkerhedsmekanisme som bliver bygget ind i installationer for at sikre at der bliver taget en række af sikkerhedsmæssige hensyn.
Jording er en måde at sikre at alle metalliske dele i f.eks. et hus, har det samme potentiale, sådan at der ikke opstår potentialeforskelle, så man ved berøring risikerer at få stød – dette kaldes også udligning. Jording er også vigtigt for at undgå elektromagnetisk støj i en installation (EMI), da det ødelægger elektriske signaler, såsom data, tele og bussignaler.

Jording bruges også til at detektere fejlstrømme i en installation. En fejlstrøm kan f.eks. være at der er fare på direkte eller indirekte berøring med installationen, fordi en defekt er opstået.
Et scenarie kan være at der er en defekt på en vaskemaskine, som gør, at der er spænding på vaskemaskinens metalliske stel og ydre paneler. Uden jording, ville spændingen blive ledt op i os som mennesker ved berøring og vi blive en del af del elektriske kredsløb. Det er meget uhensigtsmæssigt hvis dette skulle opstå, da der er meget usundt for kroppen at få strøm igennem sig. For at undgå at vaskemaskinen kan stå med spænding på, uden at strømmen bliver afbrudt, bruger man en jordingsmetode, til at forbinde vaskemaskinens ikke normalt spændingsførende metalliske dele til jordlederen og på denne måde ledes strømmen udenom installationens fejlstrømsafbryder (HPFI-relæ).

Fejlstrømsafbryderen er en vigtig del sikkerheden i forbindelse med jording, da det er denne der detektere om al der strøm der bliver sendt ud i installationen, også vender tilbage igen. Jordlederen fungerer som en vej udenom fejlstrømsafbryderen, hvor en strøm som er et sted hvor den ikke skal være, kan løbe via, og på denne måde afbryde for strømmen ved at strømmen ikke kommer tilbage til fejlstrømsafbryderen igen.

For rigtigt at forstå hvorfor strømmen ledes gennem jordlederen (PE-lederen), så skal man se for sig at strømmen gerne vil tilbage til transformerstations nulpunkt, om det være sig via en nedbanket jordspyd, gennem en, af forsyningsselskabet fremført separat jordleder eller via nullederen, så vil dette altid være tilfældet.

Jording

Der findes en række måder at føre jordlederen på. Man kan have en separat jordleder igennem hele installationen som bliver forbundet til et jordspyd hvorfra den søger til transformerstationen (TT).
Man lave bruge nullederen til at lave jording, også kaldet nulling, hvor man i common-mode, bruger samme leder nullederen som jord ude i installationen, eller man kan lave nullingen ved installationens start (ved fejlstrømsafbryderen) og derfra føre en separat jordleder, dette kalder common-seperate-mode. Man kan også lave et seperate-mode system, hvor man bruger en, af forsyningsselskabet, separat fremført jordleder, som er forbundet direkte til transformerstationens nulpunkt, da vejen gennem en metallisk leder trods alt er bedre end gennem jorden, ligesom man kender det fra en TT-system med brug af jordspyd.
Et IT-system er et i isoleret jordingssystem hvor PE-lederen ikke er forbundet til transformerstationens nulpunkt, dvs. den er forbundet som man ikke gøre normalt, man ikke på en sådan måde at en fejlstrøm ledes udenom en fejlstrømsafbryder.
IT-systemet tillader at der kan ske én overgangsfejl til jord på installationen, og det er først ved den anden fejl at en sikring afbryder for strømmen. Det kan lade sig gøre fordi PE-lederen vil absorbere potentialet i nul- eller faselederen, afhængig af hvilken fejlen sker på, og det er først når der sker fejl på både fase og nul at der kortsluttet via PE-lederen. Et IT-system har registreringsudstyr forbundet til sig, sådan at man kan udbedre den første fejl, inden den anden fejl opstår. Systemet er godt til steder hvor én fejl ikke må afbryder for strømmen, f.eks. på et hospital.

Jordingssystemer

Hovedudligning skal ske til fremmedledende dele med minimum 6mm2 , dog mindst det halve af forsyningskvadratet. Supplerende udligningsforbindelse skal ske mellem udsatte dele og fremmedledende dele. En fremmedledende del, kan f.eks. være en rivenet i et gulv, et vandrør eller lignende og en udsat del kan f.eks. være en stikkontakt.

Navne på jordledere og referencer til SB

Jordingsnet

 

EMC/EMI
EMC er en forkortelse for Elektromagnetisk Kompatibilitet, hvilket betyder at der er elektromagnetisk sammenhørighed. EMI er en forkortelse for Elektromagnetisk Interferens, hvilket betyder elektromagnetisk forstyrrelse. Det er vigtigt når man dimensionerer og udfører en installation, at man tager hensyn til at undgå EMI for at opnå EMC. Der gøres i praksis ved at separere forsyningskabler fra signalkabler i installationer, ved at lave separate føringsveje. Ligeledes er kablers udførelse en væsentlig del af at undgå EMI, f.eks. ved at kablet er udført med en skærm til at sortere støj elektromagnetisk støj fra.